Ziekteverzuimbeleid is gericht op het voorkomen en verminderen van ziekteverzuim van jouw personeel. Houd er rekening mee dat je hierbij aansluit op het type bedrijf en de organisatiecultuur. Hoe groot is het bedrijf en wat is de personeelsomvang? Betreft het een productie-omgeving? Of wordt er vooral gewerkt op kantoor of vanuit huis? Wat is het gemiddelde opleidingsniveau? Lees hier meer over een gedegen verzuimbeleid. 
Wat staat in het ziekteverzuimbeleid?
Naast een duidelijke omschrijving van de doelstelling (bijvoorbeeld een maximum verzuimpercentage over een bepaalde periode) bestaat een goed verzuimbeleid uit de volgende vier onderdelen:
1: Preventief beleid

Preventief beleid houdt in dat mogelijke oorzaken van verzuim worden gesignaleerd en maatregelen worden genomen om verzuim tegen te gaan.

 • Zorg ervoor dat je periodiek tijd besteedt aan de wettelijk verplichte RI&E en het wettelijk verplichte PMO.
 • Neem hierin ook op in hoeverre verzuim en het voorkomen hiervan wordt besproken in de functioneringsgesprekken met jouw werknemer.
 • Gebruik de analyse van de verzuimcijfers van de afgelopen jaren voor het aanscherpen van de preventieve maatregelen.
 • Neem een lijst met externe deskundigen (zogenaamde providerboog) op, waarnaar je kunt doorverwijzen ter voorkoming van uitval. 

2: Re-integratie en administratie

In geval van ziekmelding streeft de organisatie naar een zo spoedig mogelijke werkhervatting, dan wel re-integratie.

 • Beschrijf in een verzuimprotocol welke stappen moeten worden doorlopen als de werknemer zich ziek wil melden. Je geeft hierbij aan wat gedurende het ziekteverzuim de rechten en verplichtingen zijn. Van jou als werkgever en van de werknemer.
 • Beschrijf wat je in het basiscontract met jouw arbodienst of bedrijfsarts hebt geregeld. Welke verantwoordelijkheid ligt bij de bedrijfsarts? Wie bewaakt het begeleidingsproces (vaak casemanager genoemd)? Is dat de arbodienst of bijvoorbeeld de leidinggevende of de HR medewerker binnen jouw organisatie?
 • Maak ook afspraken met betrekking tot de evaluatie van de samenwerking met de arbodienst.
 • Maak samen met jouw werknemer een werkhervattingsplan om re-integratie te bevorderen.
 • Neem een lijst met externe deskundigen op, waarnaar je kunt doorverwijzen in het kader van de re-integratie. Onderzoek of co-financiering mogelijk is met mogelijk andere belanghebbenden zoals de ziektekosten-, verzuim- of WGA-verzekeraar.
 • Om het ziekteverzuim te kunnen sturen, evalueren en bijstellen is het van belang dat je een nauwkeurige registratie en administratie bijhoudt van de afwezigheid van personeel door ziekteverzuim.  
3: Evaluatie
Het is van belang om de verzuimcijfers periodiek te analyseren en bespreken. Zo worden mogelijke problemen inzichtelijk. Op basis hiervan kun je het verzuimbeleid verder aanscherpen. Zorg voor overzichten van de verzuimcijfers of laat deze door de arbodienst aanleveren. 
Belangrijke kengetallen zijn onder andere:
 1. Het verzuimpercentage; het gemiddelde verzuim over afgelopen jaar.
 2. De meldingsfrequentie of verzuimfrequentie; geeft aan hoe vaak medewerkers gemiddeld ziek zijn.
 3. Het nul-verzuim; een maat waarmee de afwezigheid van verzuim wordt aangegeven. 
Aandachtspunten bij de kengetallen
 • Je kunt deze kengetallen ook nog specificeren over bijvoorbeeld leeftijds- en of functiegroepen.
 • Bespreek deze cijfers periodiek met de leidinggevenden binnen jouw organisatie.
 • Laat jouw leidinggevenden de verzuimcijfers op individueel niveau bespreken met hun medewerkers.
4: Budgettering

Reserveer in de jaarlijkse begroting een bedrag voor de kosten van de reguliere verzuimbegeleiding (bijvoorbeeld door de arbodienstverlener). Doe dit ook voor de kosten van extra begeleiding bij re-integratie. De verzuimcijfers van de afgelopen jaren zijn hierbij een belangrijke graadmeter. Denk ook na over het mogelijk verzekeren van verzuimkosten.

Houd er rekening mee dat de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht heeft als het gaat om het verzuimbeleid. Je arbodienst kan je ondersteunen bij het opstellen van jouw ziekteverzuimbeleid.

Meer weten?

Nu je meer weet over een gedegen verzuimbeleid binnen je bedrijf is het misschien ook interessant om te lezen over preventie en over het terugdringen van kort verzuim. Lees ook onze whitepaper 'Je bedrijf en ziekteverzuim'. Hierin lees je naast preventie ook over de praktische zaken die bij verzuim komen kijken.

Zo kan a.s.r. je helpen
Heb je nog meer vragen over een goed verzuimbeleid? Of heb je vragen over het duurzaam inzetbaar houden van je medewerkers. Neem dan contact op met een van onze experts door ons contactformulier in te vullen. Wij helpen je graag.
Wij helpen je graag