Ga naar de hoofdinhoud

Veranderingen VermogenGarant met belegging in de ASR Geldmarkt Pool

Op 1 november 2015 hebben wij een aantal verzekeringen overgezet naar een nieuw administratiesysteem. Hebt u een VermogenGarant? Dan is ook uw verzekering overgezet. Uw verzekering is daardoor op een aantal punten veranderd. Daar hebt u van ons een brief over ontvangen. In de bijlage bij deze brief stonden de belangrijkste veranderingen vermeld die voor u van toepassing zijn. Hieronder vindt u een compleet overzicht van de veranderingen voor VermogenGarant met belegging in de ASR Geldmarkt Pool. 

Weet u niet in welke pool u belegt? Dit vindt u in de bijlage die u bij de brief hebt ontvangen.

Naam

De naam van de verzekering is veranderd: hebt u een VermogenGarant, VermogenGarant Lijfrente, of VermogenGarant Eigen Huis? Vanaf nu heet het allemaal: VermogenGarant.

Poliskosten

Administratiekosten noemen we voortaan poliskosten. Het bedrag dat u per jaar aan poliskosten betaalt, verandert niet als u nog premie betaalt. Hebt u een verzekering tegen een eenmalige premie (koopsom) gesloten, of hebt u de premiebetaling stopgezet? Dan hebben wij per 1 november 2015 de poliskosten verlaagd van € 35,- naar € 30,- per jaar.

Premie

De inleg, de poliskosten (was administratiekosten) en de garantiepremie noemen we premie.

Betaling inleg en administratiekosten

Werden de inleg en de administratiekosten voor uw VermogenGarant afzonderlijk, als losse bedragen, van uw bankrekening afgeschreven? Vanaf nu worden de inleg en de poliskosten voor uw Beleggingsverzekering in één bedrag van uw bankrekening afgeschreven. U ziet op uw bankafschrift één bedrag staan. We noemen dit voortaan premie. 
 
Met uw premie worden beleggingseenheden aangekocht. Daarvan worden weer beleggingseenheden verkocht voor onder andere de betaling van de poliskosten.

Termijnen administratiekosten

Betaalde u voorheen de administratiekosten per jaar? Vanaf november 2015 worden de inleg en de poliskosten (was administratiekosten) voor uw Beleggingsverzekering in één bedrag van uw bankrekening afgeschreven. U betaalt de poliskosten dus nu tegelijk met uw inleg. Dit kan per maand, kwartaal, half jaar of jaar.

Wat betekent dit in de praktijk? We geven een voorbeeld:

 • Meneer Lekkerkerker betaalde tot nu toe elke maand € 80,00 inleg en elk jaar in juni € 50,00 administratiekosten.
 • Vanaf 1 november 2015 gaat meneer Lekkerkerker de poliskosten ook per maand betalen. Hij heeft echter de administratiekosten al betaald van 1 juni 2015 tot en met 31 mei 2016.
 • Van 1 november 2015 tot 1 juni 2016 blijft meneer Lekkerkerker daarom nog gewoon € 80,00 per maand betalen.
 • Vanaf 1 juni 2016 betaalt hij € 84,17 per maand. Dit bedrag is € 80,00 inleg plus € 4,17 poliskosten (€ 50,00 jaarlijkse administratiekosten gedeeld door 12 maanden).

Vooruitbetaalde administratiekosten
Hebt u, bij het afsluiten van uw verzekering, de administratiekosten vooruit betaald?

Het bedrag aan vooruitbetaalde administratiekosten hebben we in een ‘potje’ gestopt. Dit 'potje' was dan, samen met de rentebijschrijving, genoeg om alle administratiekosten tot de einddatum van uw VermogenGarant te betalen.  a.s.r. onttrok de administratiekosten jaarlijks uit dit 'potje'. 

Bij de omzetting van uw verzekering zijn met de waarde van het 'potje' beleggingseenheden aangekocht. Deze zijn toegevoegd aan de beleggingswaarde. a.s.r. zal de poliskosten vanaf nu elke maand onttrekken aan de beleggingswaarde door het verkopen van beleggingseenheden. Het ‘potje’ zelf is vervallen.

Wat betekent dit in de praktijk? We geven een voorbeeld:

 • Mevrouw De Vries betaalt in februari en augustus een inleg van € 400,00.
 • Daarnaast betaalde mevrouw De Vries tot nu toe jaarlijks in februari de administratiekosten van € 50,00. De administratiekosten zijn dus betaald tot februari 2016. De waarde van de administratiekosten wordt per 1 november 2015 toegevoegd aan de waarde van de beleggingen.
 • Vanaf november 2015 onttrekt a.s.r. per maand € 4,17 aan de waarde van de beleggingen voor de poliskosten.
 • Mevrouw De Vries heeft de kosten over de periode van februari 2015 tot en met januari 2016 al vooruitbetaald. Dat is dubbelop als a.s.r. vanaf november 2015 ook nog eens maandelijks poliskosten gaat onttrekken. Daarom heeft a.s.r. de waarde van de beleggingen bij de omzetting per 1 november 2015 verhoogd met 3/12 x € 50,00 = € 12,50. Met deze € 12,50 aan extra waarde van de beleggingen kan over de periode van november 2015 tot februari 2016, de maandelijkse onttrekking van poliskosten worden betaald.
 • Vanaf februari 2016 betaalt mevrouw De Vries elk half jaar een premie van € 425,00. Voor dit bedrag worden beleggingseenheden aangekocht. a.s.r. onttrekt maandelijks € 4,17 door verkoop van beleggingseenheden voor poliskosten.

Hebt u de betaling van uw inleg stopgezet?

Dan is er toen eenmalig een bedrag onttrokken aan de waarde van de beleggingen. Dit bedrag hebben we voor u in een administratiekostenpotje gestopt. Dit bedrag (het 'potje') was, samen met de rentebijschrijving, genoeg om alle administratiekosten tot de einddatum van uw VermogenGarant te betalen. a.s.r. onttrok de administratiekosten jaarlijks uit dit 'potje'.

Bij de omzetting van uw VermogenGarant zijn met de waarde van het 'potje' beleggingseenheden aangekocht voor de toekomstige poliskosten. Deze zijn toegevoegd aan de beleggingswaarde. a.s.r. zal de poliskosten vanaf nu elke maand onttrekken aan de beleggingswaarde door de verkoop van beleggingseenheden. Het ‘potje’ zelf is vervallen.

Wat betekent dit in de praktijk? We geven een voorbeeld:

 • Mevrouw Bakker is in november 2013, 10 jaar voor de einddatum, gestopt met het betalen van inleg.
 • Uit de waarde van de beleggingen is toen een bedrag van € 307,51 apart gezet. Samen met de rente is dit bedrag voldoende om gedurende 10 jaar de jaarlijkse administratiekosten van € 35,00 per jaar te betalen.
 • De waarde per november 2015 is € 253,06. We hebben dan immers al 2 keer administratiekosten van € 35,- onttrokken en de afgesproken rente bijgeschreven.
 • Dit bedrag van € 253,06 voegen we per 1 november 2015 toe aan de waarde van de beleggingen. Vanaf november 2015 onttrekt a.s.r. € 2,50 per maand aan de waarde van de beleggingen voor betaling van de poliskosten.

Betaalde u de administratiekosten tot nu toe altijd per kwartaal, halfjaar of jaar vooruit?

Dan hebt u mogelijk al administratiekosten betaald tot een moment na 1 november 2015. Bij de omzetting van uw product is het bedrag aan vooruitbetaalde administratiekosten over de periode na 1 november toegevoegd aan de beleggingswaarde. Vanaf nu zal a.s.r. de poliskosten elke maand onttrekken aan de beleggingswaarde.

Kosten voor verandering van uw verzekering

Wilt u een verandering doorgeven aan uw verzekering? De kosten voor veranderingen aan uw verzekering komen te vervallen. U betaalt alleen nog kosten als u de verzekering stopzet.

a.s.r. Geldmarkt Pool

Tot 1 november 2015 belegde u met uw VermogenGarant in de ASR Geldmarkt Pool. Vanaf 1 november 2015 belegt u met uw Beleggingsverzekering in het ASR Geldmarkt Fonds. Dat heeft een aantal gevolgen.

 • De ASR Geldmarkt Pool kent geen fondsbeheerkosten en geen  in- en uitstapkosten. Het ASR Geldmarkt Fonds kent 0,25% fondsbeheerkosten per jaar en 0,025% in- en uitstapkosten. U kunt deze informatie vinden bij Beleggen (fondsen).
 • Uw VermogenGarant kende wel contractbeheerkosten. Deze zijn in de eerste 10 jaar 0,35% per jaar, de volgende 10 jaar 0,25% per jaar en daarna 0,15% per jaar.
  Om de overgang niet nadelig voor u te laten zijn, stellen we de contractbeheerkosten voor het Geldmarkt Fonds voor uw Beleggingsverzekering op 0%. Dit, in combinatie met de verlaging van de poliskosten, leidt ertoe dat het voorbeeldkapitaal op de einddatum, minimaal gelijk blijft.

Het aantal mogelijkheden om uw verzekering te veranderen is uitgebreid

U kunt nu bijvoorbeeld:

 • de duur van de verzekering verlengen of inkorten
 • de premie verhogen of verlagen
 • premievrijmaken (stopzetten premiebetaling)
 • een aanvullende stortingen verrichten
 • een verzekerde toevoegen, wijzigen of verwijderen
 • de dekkingsvorm veranderen (òf geen overlijdensuitkering òf 90% van de beleggingswaarde bij overlijden)
 • uw verzekering stopzetten
 • kiezen voor andere beleggingsfondsen.
 • U hebt daarbij de keuze uit 6 andere fondsen: ASR Euro Aandelen Fonds, ASR Bedrijfsobligatiefonds, ASR Staatsobligatiefonds, ASR Mixfonds II, ASR Mixfonds IV en ASR Mixfonds VI. Meer informatie over deze fondsen vindt u bij Beleggen (fondsen)
 • een verzekeringnemer toevoegen, wijzigen of verwijderen
 • de begunstiging veranderen

 

Als u uw verzekering verandert, kan dit fiscale en/of financiële gevolgen hebben. Laat u goed voorlichten voordat u hier een beslissing over neemt.

Koersdatum

Tot nu toe werd de inleg geïnvesteerd tegen de slotkoers van de dag van de premiebetaling (of de eerstvolgende dag waarop de slotkoers bekend was). 
Na de omzetting van uw product wordt de premie geïnvesteerd op de 1e dag van de maand waarin u uw premie moet betalen. De koers waartegen beleggingseenheden worden aangekocht is dan de koers van de 2e dag van de maand. Als er op die dag geen koers beschikbaar is, dan geldt de eerstvolgende dag waarop wel een koers beschikbaar is. Bij de verkoop van beleggingseenheden (bijvoorbeeld ten behoeve van poliskosten of het bepalen van de waarde bij stopzetten van de verzekering) werken we met dezelfde koersbepaling.

Wat betekent dit in de praktijk? We geven een voorbeeld:

 • De heer Rijns heeft een Beleggingsverzekering en betaalt zijn premie elke maand op de 5e. Tot en met 5 oktober werd de inleg geïnvesteerd tegen de slotkoers van de 5e, of de eerstvolgende dag waarop een slotkoers bekend was.
 • Vanaf november 2015 wordt de premie nog steeds elke maand afgeschreven van de rekening van de heer Rijns op of rond de 5e. Daar verandert dus niets aan. Maar, a.s.r. investeert de premie al op de 1e, tegen de slotkoers van de 2e dag van die maand.
 • 1 november 2015 is op zondag, dus maandag 2 november 2015 is er een koers bekend. Die koers geldt daarmee voor alle premiebetalingen in de maand november 2015.
  De premie van december wordt geïnvesteerd op dinsdag 1 december 2015 tegen de koers van woensdag 2 december.
 • De premie van januari 2016 wordt geïnvesteerd op vrijdag 1 januari 2016. Op zaterdag 2 en zondag 3 januari 2016 is er echter geen koers beschikbaar. Daarom geldt voor de premie van januari 2016 de koers van maandag 4 januari 2016.

Jaarlijkse overzicht

Tot nu toe ontving u het jaarlijkse overzicht van uw Verzekering elk jaar rond de polisverjaardag. Op dit jaaroverzicht stond de verzekeringswaarde van uw VermogenGarant per polisverjaardag. 

Vanaf nu ontvangt u het jaarlijkse overzicht van uw VermogenGarant aan het begin van elk kalenderjaar. Op dit jaaroverzicht vindt u de verzekeringswaarde van uw VermogenGarant per 1 januari. In november 2015 ontvangt u eenmalig een extra jaaroverzicht.

Wat betekent dit in de praktijk? We geven een voorbeeld:

 • Meneer Van de Berg heeft een verzekering af gesloten per 15 maart 2013. Rond 15 maart 2015 heeft hij het laatste jaarlijkse overzicht gekregen.
 • Rond november 2015 krijgt meneer Van de Berg nog een afsluitend overzicht over de periode van 15 maart 2015 tot 28 oktober 2015.
 • Vanuit het nieuwe administratiesysteem krijgt meneer Van de Berg aan het begin van 2016 een overzicht. Dit overzicht gaat over de periode 28 oktober 2015 tot en met 31 december 2015.

Hebt u vragen over de veranderingen van uw verzekering?

 

Neem dan contact op met uw adviseur. U kunt ook contact opnemen met a.s.r. via:

 • een WhatsApp-bericht naar 06 23 88 95 39 op werkdagen van 08.30 uur tot 20.00 uur, zaterdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
 • via het contactformulier op je a.s.r. account. 
 • telefonisch op 030 278 10 00 op werkdagen van 8.00 uur tot 17.30 uur

 

Veranderingen VermogenGarant met belegging in de ASR Geldmarkt Pool
{ "dialog": { "homeItemId" : "42fdf1c1-a8f6-43d1-9dec-ce9c9b829900", "urlChat" : "/api/dialog/Chat/", "urlCM": "/api/dialog/Conversation/", "urlCMReporting": "", "tokenApiEndPoint": "/api/token/get", "feedbackDelay": 10000, "feedbackDelayExtended": 60000, "greeting": [ "\u003cspan style=\"background-color: #ffffff; color: #2a292e;\"\u003eGoedenacht, welkom bij a.s.r.\u003c/span\u003e", "\u003cspan style=\"background-color: #ffffff; color: #2a292e;\"\u003eStel ons hieronder je vraag. We helpen je graag verder\u003c/span\u003e" ], "regEx": "^[A-Za-z0-9'`‘’\\xC0-\\xD6\\xD8-\\xF6\\xF8-\\xFF!@#$^&()_+/|€,\\.\\-\\s]{0,200}$", "readMore": "Lees meer", "initInputPlaceholder": "Typ je vraag in een paar woorden", "inputPlaceholder": "Typ een reactie of andere vraag", "buttonText": "versturen", "agentDisconnected": "Onze medewerker heeft de chat afgesloten.", "startChat": "Je chat nu met een a.s.r. medewerker", "subjectPrefix": "conversatiestarter", "chatGroupIsOpen": {"KS_HD_C_MIJNASR":false,"PEN_C_IDV2":false,"SCH_Pcl_C_AVP_ASRNL":false,"SCH_Pcl_C_REIS_ASRNL":false,"SCH_Pac_C_ASRNL":false,"SCH_Pdb_C_ASRNL":false,"SCH_Pcl_C_VERKEER_ASRNL":false,"SCH_Pcl_C_BRAND_ASRNL":false,"ARD_C_DB":false,"ARD_C_KLANTADVIES":false}, "occupiedMessage": "Oeps, al onze medewerkers zijn in gesprek. Een moment geduld alsjeblieft", "promptTitle": "Chat sluiten?", "promptText": "Weet je zeker dat je de chat wilt afsluiten?", "Yes": "Ja", "No": "Nee", "chatAvailable": "Chat met ons", "chatOccupied": "De chat is tijdelijk bezet", "chatOff": "De chat is nu gesloten", "subjects": [ { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/verzekering-afsluiten.svg", "title": "Product afsluiten", "chatMessage": "Product afsluiten", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/schade-melden.svg", "title": "Schade melden", "chatMessage": "Schade melden", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/gegevens-wijzigen.svg", "title": "Gegevens wijzigen", "chatMessage": "Gegevens wijzigen", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/fondsen-en-koersen-informatie.svg", "title": "Fondsen en koersen", "chatMessage": "Fondsen en koersen", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/contact.svg", "title": "Contact opnemen", "chatMessage": "Contact opnemen", "variantA": true, "variantB": true } ] } } { "dialogErrorModals": { "firstModal": { "message": "Er is helaas een storing. Onze chatbot loopt vast. Klik op vernieuwen om het nog een keer te proberen. Je gesprek blijft bewaard.", "primaryBtn": { "text": "Vernieuwen" } }, "secondModal": { "message": "Helaas, de storing is er niet mee verholpen. Probeer het later op de dag nog een keer of vul het contactformulier in.", "primaryBtn": { "text": "Naar contactformulier", "href": "/contact" }, "secondaryBtn": { "text": "Melding sluiten" } } } }