Uiteindelijk belanghebbende van een verzekering - a.s.r.

In Nederland mag je geen handel drijven met personen, organisaties of landen waarvoor sancties gelden. Daarom moeten we als verzekeraar weten welke natuurlijke personen de uiteindelijke belanghebbende zijn van een rechtspersoon of personenvennootschap met wie wij een verzekering aangaan of aan wie wij een uitkering doen. We vragen dus altijd naar de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende(n). Vervolgens kijken we of deze natuurlijke personen op een sanctielijst staan. Deze verplichting hebben wij vanuit de Sanctiewet 1977 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

  • Dit merk je ervan bij je particuliere verzekering toon
  • Dit merk je ervan bij je zakelijke verzekering toon
  • Dit merk je ervan bij een transportverzekering toon
  • Dit merk je ervan bij je collectieve pensioenverzekering toon
  • Dit merk je ervan bij een vereniging, stichting of kerkgenootschap toon
  • Dit is een uiteindelijk - direct en indirect - belanghebbende toon
Meer informatie
Uiteindelijk belanghebbende van een verzekering