Welkom bij a.s.r.

Wij gebruiken technieken in de site die niet worden ondersteund door jouw browser. Wij ondersteunen wel alle laatste versies van Chrome, Safari, Firefox en Internet Explorer.

Home Zakelijk verzekeringen uiteindelijk belanghebbende verzekering

Uiteindelijk belanghebbende van een verzekering - a.s.r.

In Nederland mag je geen handel drijven met personen, organisaties of landen waarvoor sancties gelden. Daarom moeten we als verzekeraar weten welke natuurlijke personen de uiteindelijke belanghebbende zijn van een verzekering. We vragen dus altijd naar de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende(n). Vervolgens kijken we of deze natuurlijke personen op een aan sanctielijst staan. Deze verplichting hebben wij vanuit de Sanctiewet 1977 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Let op: Je kunt de UBO-verklaring niet meer online invullen. Neem contact op met je verzekeringsadviseur.

Dit merk je ervan bij je particuliere verzekering

Als verzekeraar moeten wij kunnen aantonen wie de persoon of personen zijn die belang hebben bij de verzekering. Dat zijn de namen die op de polis komen te staan. Dus stel, je sluit samen met jouw partner een aansprakelijkheidsverzekering af. Dan volgen wij deze regels voordat we jullie kunnen verzekeren:

 • De adviseur vraagt jullie om een kopie van jullie paspoort, rijbewijs of identiteitskaart of hij noteert daarvan de gegevens als hij deze nog niet van jullie heeft.
 • Ook controleren we of jullie voorkomen op de sanctielijsten van de Verenigde Naties, de Europese Unie of Nederland.

Dit merk je ervan bij je zakelijke verzekering

 • Als verzekeraar zijn wij verplicht om na te gaan met wie wij uiteindelijk zaken doen. Daarom vragen we altijd om een Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n). Alle partijen die wij verzekeren of aan wie wij een verzekerd bedrag moeten uitkeren vragen wij zo’n verklaring in te vullen. Met deze verklaring laat je zien wie de uiteindelijk belanghebbende(n) van een organisatie zijn.
 • De ingevulde en ondertekende Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n) leggen wij vast in onze administratie. Zonder een Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n) mogen wij bij schade geen geld uitkeren aan je organisatie.
 • We controleren altijd of de uiteindelijk belanghebbende op een sanctielijst van de Verenigde Naties, de Europese Unie of Nederland staat. Want het is wettelijk niet toegestaan om handel te drijven met bepaalde personen, organisaties of landen die op deze sanctielijsten staan. 
 • Zijn er financiële sancties opgelegd op een uiteindelijk belanghebbende? Dan mogen wij geen verzekering sluiten en - als dat wel al is gebeurd is - geen uitkering(en) doen.

Dit merk je ervan bij een transportverzekering 

De Sanctiewet regelt dat je geen zaken mag doen met personen, organisaties en landen die staan op een sanctielijst van Nederland, de Europese Unie of de Verenigde Naties. Ook mag je niet in bepaalde goederen handelen. Als verzekeraar verlenen wij daarom geen dekking voor transporten die niet voldoen aan de sanctiewet en -regelgeving. Wij controleren daar ook op:

 • Bij nieuwe aanvragen, bij wijzigingen en bij de jaarlijkse naverrekeningen van transportverzekeringen vragen wij informatie op over zendingen waar sancties van toepassing kunnen zijn.
 • Als blijkt dat je goederen vervoert met een verhoogd risico, of naar landen met een verhoogd risico, kunnen wij om een exportvergunning vragen of een meldplicht instellen. Meer informatie over exportvergunningen vind je op de website van de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer.
 • Ook kunnen wij steekproefsgewijs details opvragen over de vervoerde goederen en de landen waarnaar deze goederen worden verzonden.

Meer informatie over goederenvervoer en de sanctiewet vind je hier:


Heb je een vraag over de Sanctiewet? Neem dan contact op met jouw verzekeringsadviseur

Dit is een uiteindelijk belanghebbende:

 • Een uiteindelijk belanghebbende is iedere natuurlijke persoon die, direct of indirect, een belang heeft van 25% of meer heeft in een organisatie of in het vermogen van de organisatie. Of een bestuurder van een vereniging, stichting of kerkgenootschap.
 • Een uiteindelijk belanghebbende kan nooit een organisatie zijn. Dus als één of meer van de belanghebbenden een organisatie is, willen wij dus ook van die organisatie de uiteindelijk belanghebbende(n) weten. 
 • Als één of meer van de belanghebbenden een juridische entiteit is moet duidelijk zijn welke natuurlijke persoon hier uiteindelijk achter zit. Een juridische identiteit kan zijn een Besloten Vennootschap (B.V.), Naamloze Vennootschap (N.V.), vereniging, stichting, coöperatie, vennootschap onder firma (VOF), maatschap en Commanditaire Vennootschap (CV).

Uiteindelijk belanghebbende bij een vereniging, stichting of kerkgenootschap

De uiteindelijk belanghebbende is iedere persoon die, direct of indirect, een belang heeft van 25% of meer in jouw organisatie. Heeft jouw organisatie geen uiteindelijk belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer, maar alleen bestuurders? Dan zijn volgens de wet de bestuurders, zoals de voorzitter, penningmeester en secretaris, de uiteindelijk belanghebbenden.

Een voorbeeld

Een Vereniging van Eigenaren (VvE)  bestaat uit leden met appartementsrechten. Bestaat de VvE uit twee appartementsrechten, dan is ieder lid voor 50% uiteindelijk belanghebbende. Zijn er meer dan vier appartementsrechten, dan heeft niemand een belang van 25% of meer. Dan zijn de uiteindelijk belanghebbenden de personen die in het VvE-bestuur zitten. In de praktijk zijn dit meestal de bestuurders, zoals de voorzitter, secretaris of penningmeester.

Meer informatie