Inkoopbeleid
Bent u benieuwd naar wat er voor u in 2022 verandert? Wilt u meer weten over het proces en de planning van de zorginkoop? U vindt het terug in ons inkoopbeleid.

a.s.r. volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of – en zo ja, in hoeverre – de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daarover. 

Kraamzorg tijdens de coronacrisis

Om de kraamzorgsector te ondersteunen wordt tijdelijk een opslag van 10% toegestaan over de eerste 24 uur kraamzorg. Dit is het zogeheten NZa max-maxtarief. Deze regeling geldt van 1 maart 2020 t/m 31 december 2020 en geldt alleen voor de uren kraamzorg (prestatiecode 196201). Vanaf het 25ste uur kraamzorg gelden de reguliere tarieven. Om afwijzing via VECOZO te voorkomen dient u de declaratie op te delen in twee bestanden: één bestand met de eerste 24 uur en één bestand met alle overige uren.

Overeenkomst afsluiten

De contractering van geboortezorg verloopt grotendeels via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Om hier gebruik van te kunnen maken is het noodzakelijk dat degene die binnen uw organisatie tekenbevoegd is, beschikt over een persoonlijk certificaat van VECOZO met de juiste autorisatie. U moet dit certificaat aanvragen via de website van VECOZO.

Geboortecentra, de module integrale geboortezorg en integrale geboortezorg worden niet via het Zorginkoopportaal van VECOZO gecontracteerd, maar via de e-mail. Bij integrale geboortezorg worden nieuwe zorgovereenkomsten in een lopend inkoopjaar in principe alleen gesloten als u nog geen declaraties voor dat inkoopjaar heeft ingediend. Zo voorkomen we complexe trajecten met herdeclaraties.

Inkoopwijze

a.s.r. heeft toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders die aan de in het inkoopbeleid genoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst.

Voor de inkoop van Geboortezorg onderscheidt a.s.r. de volgende categorieën aanbieders:

  1. In 2021 gecontracteerde zorgaanbieder Geboortezorg
    Met deze zorgaanbieders heeft a.s.r. ziektekosten een overeenkomst voor geboortezorg 2021-2022 gesloten. Voor 2022 is er geen actie vereist. 
  2. Niet gecontracteerde zorgaanbieder Geboortezorg en nieuwe zorgaanbieders
    Met deze aanbieder heeft a.s.r. ziektekosten geen overeenkomst voor geboortezorg 2021 gesloten. Mocht u een niet-gecontracteerde aanbieder zijn en een overeenkomst voor 2022 met ons willen aangaan, dan kunt u dit aanvragen via zorg.overeenkomsten@asr.nl. Geeft u dan aan wat uw AGB code en uw praktijknaam is en voor welke geboortezorg u een overeenkomst wilt ontvangen.

Tijdspad zorginkoop

Wat Wie Wanneer
Publicatie inkoopbeleid 2022 a.s.r. Zorg 1 april
Publicatie gecontracteerde aanbieders a.s.r. Zorg 12 november
Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste de door ons vastgestelde maximale vergoeding.

Declareren

Declaraties dient u in via VECOZO. De declaratie dient uiteraard aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard te voldoen. We streven ernaar om uw declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Controle op declaraties

Wij voeren controles uit op declaraties. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Op de pagina over de controle op declaraties leest u hoe we deze controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Zorgverlenersportaal

MijnZorgverlener is een beveiligde omgeving waar u inlogt met uw bestaande VECOZO-certificaat. U heeft inzicht in uw gesloten overeenkomsten, ingediende declaraties en contactgegevens. Ook past u via MijnZorgverlener uw rekeningnummer aan.

Bent u een gecontracteerde zorgaanbieder? Vul dan uw postcode in, zodat u vindbaar bent voor onze verzekerden. De postcodegebieden uit MijnZorgverlener vormen de basis voor onze Zorgzoeker.

Heeft u vragen?
Onderwerp Afdeling Contactgegevens
Status declaraties en wijzigingen doorgeven MijnZorgverlener Log in op MijnZorgverlener
Proces overeenkomst Overeenkomsten 030-2572500 of zorg.overeenkomsten@asr.nl
Inhoud overeenkomst & beleid
Inkoop & Beleid geboortezorg@asr.nl
Declaraties
Claimcontrol 030-2783636 of zorg.claimcontrol@asr.nl