Inkoopbeleid

Bent u benieuwd naar wat er voor u in 2023 verandert? Wilt u meer weten over het proces en de planning van de zorginkoop? U vindt het terug in ons inkoopbeleid.

Het inkoopbeleid Geboortezorg omvat verloskundige zorg, kraamzorg, prenatale screening en (integrale) geboortezorg in een geboortecentrum. Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde kraamzorgaanbieders dienen de eigen bijdrage zelf te innen bij de verzekerde.
Overeenkomst afsluiten

De contractering van geboortezorg verloopt grotendeels via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Om hier gebruik van te kunnen maken is het noodzakelijk dat degene die binnen uw organisatie tekenbevoegd is, beschikt over een persoonlijk certificaat van VECOZO met de juiste autorisatie. U moet dit certificaat aanvragen via de website van VECOZO.

Voor integrale geboortezorg geldt dat wij maatwerkafspraken maken, dit loopt via de mail. Bij integrale geboortezorg worden nieuwe zorgovereenkomsten in een lopend inkoopjaar in principe alleen gesloten als u nog geen declaraties voor dat inkoopjaar heeft ingediend. Zo voorkomen we complexe trajecten met herdeclaraties.

Inkoopwijze

a.s.r. heeft toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders die aan de in het inkoopbeleid genoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst.

Voor de inkoop van Geboortezorg onderscheidt a.s.r. de volgende categorieën aanbieders:

  1. In 2022 gecontracteerde zorgaanbieder Geboortezorg
    Om de administratieve lasten te verminderen bieden wij weer graag 2-jarige contracten aan. Wij benaderen u proactief voor een overeenkomst 2023-2024. U hoeft dus geen actie te ondernemen. Voor integrale geboortezorg geldt dit niet.
  2. Integrale Geboortezorg Organisatie
    Graag ontvangen wij voor 1 november 2022 een offerte zodat we de onderhandelingen kunnen starten. Beschikt u voor deze datum nog niet over een offerte? Neem dan contact met ons op. Omdat IGO’s specifieke zorg in een regio leveren sluiten wij alleen een overeenkomst indien de preferente verzekeraar en de IGO tot contractuele afspraken zijn gekomen. De inhoudelijke afspraken gemaakt met de preferente verzekeraar zullen wij in principe ook volgen.
  3. Niet gecontracteerde zorgaanbieder Geboortezorg en nieuwe zorgaanbieders
    Met deze aanbieder heeft a.s.r. ziektekosten geen overeenkomst voor geboortezorg 2022 gesloten. Mocht u een niet-gecontracteerde aanbieder zijn en een overeenkomst voor 2023 met ons willen aangaan, dan kunt u dit aanvragen via zorg.overeenkomsten@asr.nl. Geeft u dan aan wat uw AGB code en uw praktijknaam is en voor welke geboortezorg u een overeenkomst wilt ontvangen.

Tijdspad zorginkoop

Wat Wie Wanneer
Publicatie inkoopbeleid a.s.r. 1 april
Voorstel a.s.r. aan zorgaanbieder via VECOZO a.s.r.  September/oktober
Afronden contractering Zorgaanbieder en a.s.r. Begin november 
Integrale geboortezorg organisaties: aanleveren offerte bij geboortezorg@asr.nl
Zorgaanbieder 1 november 
Publicatie gecontracteerde zorgaanbieders a.s.r. 12 november
Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste de door ons vastgestelde maximale vergoeding.

Declareren

Declaraties dient u in via VECOZO. De declaratie dient aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard te voldoen. We streven ernaar om uw declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Ook als niet-gecontracteerde zorgaanbieder kunt u via Vecozo declareren. Hierbij gelden de voorwaarden zoals genoemd in de Uniforme Declaratieparagraaf

Afgewezen declaratie

Wij controleren of de door u ingediende declaraties volledig en juist zijn. Soms komt het voor dat een declaratie niet klopt. Bijvoorbeeld als er een verkeerde declaratiecode is gebruikt. U ontvangt in dat geval een afwijzing met hierin een retourcode. Wilt u meer informatie over de retourcode? Gebruik de retourcodezoeker van Vektis om te zoeken op uw retourcode.

Controle op declaraties

Wij voeren controles uit op declaraties. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Op de pagina over de controle op declaraties leest u hoe we deze controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Zorgverlenersportaal

MijnZorgverlener is een beveiligde omgeving waar u inlogt met uw bestaande VECOZO-certificaat. U heeft inzicht in uw gesloten overeenkomsten, ingediende declaraties en contactgegevens. Ook past u via MijnZorgverlener uw rekeningnummer aan.

Bent u een gecontracteerde zorgaanbieder? Vul dan uw postcode in, zodat u vindbaar bent voor onze verzekerden. De postcodegebieden uit MijnZorgverlener vormen de basis voor onze Zorgzoeker.

Heeft u vragen?
Onderwerp Afdeling Contactgegevens
Status declaraties en wijzigingen doorgeven MijnZorgverlener Log in op MijnZorgverlener
Proces overeenkomst Overeenkomsten 030-2572500 of zorg.overeenkomsten@asr.nl
Inhoud overeenkomst & beleid
Inkoop & Beleid geboortezorg@asr.nl
Declaraties
Claimcontrol zorg.claimcontrol@asr.nl

Voor overige vragen gebruikt u het contactformulier voor zorgaanbieders.