Inkoopbeleid
Bent u benieuwd naar wat er voor u in 2022 verandert? Wilt u meer weten over het proces en de planning van de zorginkoop? U vindt het terug in ons inkoopbeleid.

Op 1 april 2021 hebben we ons Inkoopbeleid GGZ 2022 gepubliceerd. Op dat moment was er nog veel onduidelijk over de consequenties van de invoering van het nieuwe Zorgprestatiemodel (ZPM). We gaven aan de gevolgen van de invoering goed te gaan bestuderen en op basis daarvan met een aanscherping te komen van ons inkoopbeleid. 

In de onderstaande documenten verwoorden we de aanscherping, die een aanvulling is op het eerder gepubliceerde Inkoopbeleid.

Overeenkomst afsluiten

Voor het verschil tussen een vrijgevestigde en instelling gebruiken we de indeling van het Model Kwaliteitsstatuut (of het Landelijk Kwaliteitsstatuut zodra dat ingevoerd is). Op basis van onder meer marktaandeel, omzet en aantallen klanten, maken we onderscheid in GGZ-instellingen met een gestandaardiseerd contracteringsproces en GGZ-instellingen met een offerteprocedure. We hanteren drie type overeenkomsten.

Zoals opgenomen in ons aangescherpte inkoopbeleid versie 1 augustus bieden wij onze overeenkomsten GGZ vrijgevestigd en instellingen met een standaard contracteerproces aan in augustus - september 2021 via het zorginkoopportaal van VECOZO. We verwachten een update van de tarievenlijst van de NZa. We proberen dit, voor zover dit binnen de wettelijk toegestane termijn past, mee te nemen in de contractering 2022. Dit betekent dat we vrijgevestigden en instellingen met een standaard contracteerproces uiterlijk 15 oktober 2021 van een uitnodiging voorzien.

  • Vrijgevestigden toon
  • GGZ-instellingen met gestandaardiseerd contracteerproces (voor ons kleinere instellingen) toon
  • GGZ-instellingen met een offerteprocedure (voor ons grotere instellingen) toon
Machtiging

Indien een verzekerde een verwijzing heeft voor de gespecialiseerde GGZ en naar een niet-gecontracteerde GGZ-instelling wil, is een machtiging noodzakelijk. Het machtigingsvereiste geldt ook voor alle vrijgevestigde zorgaanbieders bij wie de verzekerde een behandeling wil starten die meer dan 3.000 minuten kan gaan duren (dit vereiste vervalt per 2022). De machtiging dient vooraf te worden aangevraagd. Lees meer over ons machtigingenbeleid.

Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste de door ons vastgestelde maximale vergoeding.

Declareren

Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen facturen indienen via VECOZO. De declaratie dient uiteraard te voldoen aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard. We streven ernaar om uw declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. Wij hanteren een snelle uitbetalingstermijn voor verzekerden en zorgaanbieders.

Indientermijn
Door de invoering van het Zorgprestatiemodel wijzigt de indientermijn per 1 januari 2022 naar 1 jaar. Alle declaraties die ingediend worden op 30 april één jaar na het openingsjaar van de prestatie worden niet meer door ons behandeld. Dus als een declaratie geopend is op 20 mei 2021, mag deze uiterlijk tot 30 april 2022 worden ingediend.
Privacyverklaring

Cliënten kunnen er voor kiezen om declaratiegegevens niet met ons te willen delen. Hiervoor kunnen ze een privacyverklaring gebruiken.

Controle op declaraties

Wij voeren controles uit op declaraties. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Op de pagina over de controle op declaraties leest u hoe we deze controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Zorgverlenersportaal

MijnZorgverlener is een beveiligde omgeving waar u inlogt met uw bestaande VECOZO-certificaat. U heeft inzicht in uw gesloten overeenkomsten, ingediende declaraties en contactgegevens. Ook past u via MijnZorgverlener uw rekeningnummer aan.

Bent u een gecontracteerde zorgaanbieder? Vul dan uw postcode in, zodat u vindbaar bent voor onze verzekerden. De postcodegebieden uit MijnZorgverlener vormen de basis voor onze Zorgzoeker.

Wachttijd voor verzekerden

Loopt de wachttijd voor onze verzekerden op? Verwijs verzekerden dan naar onze zorgadviseurs. Onze zorgadviseurs kunnen hen wachtlijstbemiddeling aanbieden.

Heeft u vragen?
Onderwerp Afdeling Contactgegevens
Status declaraties en wijzigingen doorgeven MijnZorgverlener Log in op MijnZorgverlener
Proces overeenkomst Overeenkomsten 030-2572500 of zorg.overeenkomsten@asr.nl
Inhoud overeenkomsten en beleid (vrijgevestigden)
Inkoop & Beleid ggz-vrijgevestigden@asr.nl
Inhoud overeenkomsten en beleid (instellingen) Inkoop & Beleid ggz-instellingen@asr.nl 
Declaraties
Claimcontrol 030-2783636 of zorg.claimcontrol@asr.nl