Home Zakelijk Zorgaanbieder Medisch-specialistische zorg
Inkoopbeleid
Bent u benieuwd naar wat er voor u in 2022 verandert? Wilt u meer weten over het proces en de planning van de zorginkoop? U vindt het terug in ons inkoopbeleid.

a.s.r. volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of – en zo ja, in hoeverre – de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daarover. 

Nieuwe aanbieders

Nieuwe aanbieders nodigen wij uit onze vragenlijst in te vullen zodat we kunnen beoordelen of wij voor 2022 afspraken kunnen maken. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden, deze vindt u terug in ons inkoopbeleid.

De vragenlijst kunt u opvragen via onze loketten zbc@asr.nl en msz-categoraleinstellingen@asr.nl. U kunt tot 1 september 2021 uw ingevulde vragenlijst bij ons indienen om in behandeling genomen te worden voor contractjaar 2022. Aanvragen die wij na deze datum ontvangen nemen we in behandeling voor het jaar 2023. Hier kan in bijzondere situaties van afgeweken worden. Wij behouden het recht om niet meer zorgaanbieders te contracteren dan vereist is om te voldoen aan onze zorgplicht.

Machtiging

Voor revalidatiezorg in zelfstandige behandelcentra (ZBC's) hanteert a.s.r. een machtigingsbeleid. Wanneer onze verzekerde naar een niet-gecontracteerde revalidatie ZBC wil gaan, dan moet de verzekerde of de zorgaanbieder namens de verzekerde tijdig een machtiging bij ons aanvragen. De machtiging moet vóór de start van de behandeling door ons zijn afgegeven.

Om de machtiging te kunnen beoordelen, is de volgende informatie noodzakelijk:

  1. een (kopie) verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist;
  2. bij een opname: de klinische opname indicatie, conform de vastgestelde richtlijnen van de Nederlandse vereniging van revalidatieartsen (VRA);
  3. het voorgestelde behandelplan, inclusief periode, aantal behandelminuten en uit te voeren activiteiten en verrichtingen;
  4. de behandelaren die betrokken zijn bij welke uitvoering van de zorg;
  5. de DBC-declaratiecode en de prestatiecode.

De aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. De behandelaar namens de verzekerde kan deze sturen naar onze medisch adviseur.

a.s.r.
t.a.v. medisch adviseur
Postbus 2072
3500 HB UTRECHT

Vermeld op de envelop: ‘Vertrouwelijk’

 

Publicatie tarieven

a.s.r. publiceert geen tarieven voor medisch-specialistische zorg. Ziekenhuistarieven op de website kunnen leiden tot onaangename verrassingen over de kosten van een ziekenhuisbehandeling. En daarmee ook over het verschuldigde eigen risico. Als verzekerde weet je niet voorafgaand aan ziekenhuisbezoek welke behandeling gegeven zal worden. Het is dus vooraf ook niet in te schatten welke behandeling gedeclareerd zal worden en dus ook niet welk tarief van toepassing is. Daarnaast wijzigen ziekenhuistarieven regelmatig. Een ziekenhuis declareert pas aan het eind van een traject met het dan geldende tarief. Het kan dus goed dat een verzekerde een beslissing baseert op verouderde informatie.

We willen voorkomen dat verzekerden een keuze maken voor een ziekenhuis aan de hand van tarieven, waarna achteraf blijkt dat de informatie niet bruikbaar was.

De prijs van een behandeling zou niet leidend moeten zijn voor de keuze voor een zorgverlener. Liever helpen wij de klant een keuze te maken op basis van kwaliteit, bereikbaarheid van de zorg en de prijs van die zorg. Klanten kunnen hiervoor altijd contact opnemen met onze zorgadviseurs. Zij helpen klanten met het vinden van de beste zorgverlener voor hun situatie en kunnen indien nodig direct helpen met wachtlijstbemiddeling. Bij voldoende informatie over de diagnose en behandeling kan vastgesteld worden wat het te verwachten tarief is dat het ziekenhuis in rekening brengt zodat voor de klant duidelijk is wat het effect is op eigen betaling vanwege het eigen risico, als dit nog niet voldaan is.

Declareren

Declaraties dient u in via VECOZO. De declaratie dient uiteraard aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard te voldoen. We streven ernaar om uw declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Controle op declaraties

Wij voeren controles uit op declaraties. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Op de pagina over de controle op declaraties leest u hoe we deze controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Zorgverlenersportaal

MijnZorgverlener is een beveiligde omgeving waar u inlogt met uw bestaande VECOZO-certificaat. U heeft inzicht in uw gesloten overeenkomsten, ingediende declaraties en contactgegevens. Ook past u via MijnZorgverlener uw rekeningnummer aan.

Bent u een gecontracteerde zorgaanbieder? Vul dan uw postcode in, zodat u vindbaar bent voor onze verzekerden. De postcodegebieden uit MijnZorgverlener vormen de basis voor onze Zorgzoeker.

Heeft u vragen?
Onderwerp Afdeling Contactgegevens
Status declaraties en wijzigingen doorgeven MijnZorgverlener Log in op MijnZorgverlener
Proces overeenkomst Overeenkomsten 030-2572500 of zorg.overeenkomsten@asr.nl
Inhoud overeenkomsten en beleid (ziekenhuizen)
Inkoop & Beleid ziekenhuizen@asr.nl
Inhoud overeenkomsten en beleid (ZBC's) Inkoop & Beleid zbc@asr.nl
Inhoud overeenkomsten en beleid (categorale instellingen) Inkoop & Beleid  msz-categoraleinstellingen@asr.nl
Declaraties
Claimcontrol 030-2783636 of zorg.claimcontrol@asr.nl
Documenten

Deze lijst is niet limitatief en derhalve kunnen er geen rechten worden ontleend aan dit document.