Inkoopbeleid

Bent u benieuwd naar wat er voor u in 2023 verandert? Wilt u meer weten over het proces en de planning van de zorginkoop? U vindt het terug in ons inkoopbeleid.

Thuiszorgtechnologie

Om de zorg toekomstbestendig te houden en eigen regie onder verzekerden te stimuleren is het van essentieel belang dat digitale hulpmiddelen worden ingezet. De inzet van digitale zorg moet een vanzelfsprekendheid zijn en worden overwogen voordat fysieke zorg wordt ingezet.

Om digitale hulpmiddelen te financieren kunt u gebruik maken van subsidieregelingen zoals de SET, maar ook bij a.s.r. een verzoek indienen. Voor farmaceutische telezorg ontvangen alle gecontracteerde aanbieders een extra vergoeding. Voor beeldschermcommunicatie ontvangt u geen extra vergoeding, maar kunt u de directe zorgtijd declareren middels het integrale tarief.

Voor vergoeding van andere vormen van thuiszorgtechnologie kunt u een aanvraag bij ons indienen door het invullen van het formulier thuiszorgtechnologie.

Machtiging niet-gecontracteerde wijkverpleging

Verzekerden die gebruik willen maken van niet-gecontracteerde wijkverpleging moeten vooraf toestemming aanvragen voor vergoeding van deze zorg. Met de machtiging kan a.s.r. beoordelen of de niet-gecontracteerde wijkverpleging voldoet aan de landelijke richtlijnen en kwaliteitseisen.  Via het formulier aanvraag machtiging niet-gecontracteerde wijkverpleging vraagt de verzekerde toestemming aan. Deze vindt u onder het kopje formulieren.

Aanvraag Zvw-pgb

Als hbo-wijkverpleegkundige of hbo-kinderwijkverpleegkundige kunt u worden benaderd door verzekerden voor een indicatiestelling voor een Zvw-pgb. Ook als de klant niet de intentie heeft om verder zorg bij u af te nemen. Als hbo-(kinder)wijkverpleegkundige vult u deel 1 van het Zvw-pgb aanvraagformulier in samen met de verzekerde die de zorg nodig heeft of zijn of haar vertegenwoordiger. Dit is de indicatiestelling. Voor verdere informatie over het Zvw-pgb verwijzen wij u naar onze pagina over het persoonsgebonden budget.

Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste de door ons vastgestelde maximale vergoeding.

Declareren

Declaraties dient u in via VECOZO. De declaratie dient aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard te voldoen. We streven ernaar om uw declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Ook als niet-gecontracteerde zorgaanbieder kunt u via Vecozo declareren. Hierbij gelden de voorwaarden zoals genoemd in de Uniforme Declaratieparagraaf

Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders wijkverpleging geldt een cessieverbod.
Afgewezen declaratie

Wij controleren of de door u ingediende declaraties volledig en juist zijn. Soms komt het voor dat een declaratie niet klopt. Bijvoorbeeld als er een verkeerde declaratiecode is gebruikt. U ontvangt in dat geval een afwijzing met hierin een retourcode. Wilt u meer informatie over de retourcode? Gebruik de retourcodezoeker van Vektis om te zoeken op uw retourcode.

Controle op declaraties

Wij voeren controles uit op declaraties. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Op de pagina over de controle op declaraties leest u hoe we deze controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Zorgverlenersportaal

MijnZorgverlener is een beveiligde omgeving waar u inlogt met uw bestaande VECOZO-certificaat. U heeft inzicht in uw gesloten overeenkomsten, ingediende declaraties en contactgegevens. Ook past u via MijnZorgverlener uw rekeningnummer aan.

Bent u een gecontracteerde zorgaanbieder? Vul dan uw postcode in, zodat u vindbaar bent voor onze verzekerden. De postcodegebieden uit MijnZorgverlener vormen de basis voor onze Zorgzoeker.

Formulieren
Heeft u vragen?

Heeft u vragen over declaraties? Neem dan contact op met de afdeling Claimcontrol: 030-2783636. Voor overige vragen gebruikt u het contactformulier voor zorgaanbieders.