Inkoopbeleid
Bent u benieuwd naar wat er voor u in 2022 verandert? Wilt u meer weten over het proces en de planning van de zorginkoop? U vindt het terug in ons inkoopbeleid.

De uitbraak van het corona virus stelt ons land, en met name de zorg, al sinds maart 2020 voor grote uitdagingen. Ten tijde van publicatie van ons inkoopbeleid 2022 zitten we nog middenin deze crisis. De zorg zet al vele maanden alle zeilen bij om te zorgen dat mensen zoveel mogelijk de zorg krijgen die nodig is. a.s.r. waardeert deze inzet en flexibiliteit van alle zorgverleners. Als zorgverzekeraar hebben we ons ingezet en blijven we ons inzetten om u, als zorgaanbieder, zo goed mogelijk te ondersteunen zodat de beschikbaarheid en continuïteit van de zorg op korte en lange termijn geborgd wordt. Wij hopen dat 2022 het jaar wordt waarin we het corona virus achter ons hebben gelaten, we met elkaar weer naar de toekomst kijken en de geleerde lessen uit deze pandemie inzetten ter verbetering van kwalitatief goede en doelmatige zorg.

Aanvraag thuiszorgtechnologie

Thuiszorgtechnologie kan ervoor zorgen dat wijkverpleging doelmatiger wordt of dat fysiek geleverde zorg vervangen kan worden door techniek. Wij maken daarom graag afspraken over de inzet van thuiszorgtechnologie. Dit kan op verschillende manieren. Zo ondersteunen wij Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)-aanvragen en zijn er met ons afspraken te maken over de financiering via de prestatie thuiszorgtechnologie.

Wij vragen u voor de aanvraag van de prestatie thuiszorgtechnologie het aanvraagformulier thuiszorgtechnologie in te vullen. 

Machtiging niet-gecontracteerde wijkverpleging

Vanaf 1 januari 2019 moeten verzekerden die gebruik willen maken van niet-gecontracteerde wijkverpleging vooraf toestemming aanvragen voor vergoeding van deze zorg. De reden hiervoor is dat a.s.r. kwalitatief goede en doelmatige zorg belangrijk vindt. Met de machtiging kunnen wij beoordelen of de niet-gecontracteerde wijkverpleging voldoet aan onze kwaliteitseisen. Via het formulier aanvraag machtiging niet-gecontracteerde wijkverpleging vraagt de verzekerde toestemming aan. Deze vindt u onder het kopje formulieren.

Aanvraag Zvw-pgb

Als hbo-wijkverpleegkundige of hbo-kinderwijkverpleegkundige kunt u worden benaderd door verzekerden voor een indicatiestelling voor een Zvw-pgb. Ook als de klant niet de intentie heeft om verder zorg bij u af te nemen. Als hbo-(kinder)wijkverpleegkundige vult u deel 1 van het Zvw-pgb aanvraagformulier in samen met de verzekerde die de zorg nodig heeft of zijn of haar vertegenwoordiger. Dit is de indicatiestelling. Voor verdere informatie over het Zvw-pgb verwijzen wij u naar onze pagina over het persoonsgebonden budget.

Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste de door ons vastgestelde maximale vergoeding.

Declareren

Declaraties dient u in via VECOZO. De declaratie dient uiteraard aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard te voldoen. We streven ernaar om uw declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Controle op declaraties

Wij voeren controles uit op declaraties. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Op de pagina over de controle op declaraties leest u hoe we deze controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Cessieverbod
Vanaf 1 januari 2021 voeren wij een cessieverbod in voor niet-gecontracteerde thuiszorgaanbieders. Hierdoor kunnen niet-gecontracteerde thuiszorgaanbieders zorgkosten niet meer rechtstreeks bij ons declareren. De zorgaanbieder stuurt de nota naar de verzekerde, waarna de verzekerde de nota bij ons declareert. Wij controleren onder andere of het bedrag op de nota overeenkomt met de maximale vergoeding die wij betalen voor niet-gecontracteerde wijkverpleging en maken dit bedrag vervolgens over op het rekeningnummer van de verzekerde. Hierbij geldt dat wij pas uitbetalen als de verzekerde een goedgekeurde machtiging heeft voor de vergoeding van de zorg.
Zorgverlenersportaal

MijnZorgverlener is een beveiligde omgeving waar u inlogt met uw bestaande VECOZO-certificaat. U heeft inzicht in uw gesloten overeenkomsten, ingediende declaraties en contactgegevens. Ook past u via MijnZorgverlener uw rekeningnummer aan.

Bent u een gecontracteerde zorgaanbieder? Vul dan uw postcode in, zodat u vindbaar bent voor onze verzekerden. De postcodegebieden uit MijnZorgverlener vormen de basis voor onze Zorgzoeker.

Formulieren
Heeft u vragen?

Heeft u vragen over declaraties? Neem dan contact op met de afdeling Claimcontrol: 030-2783636. Voor overige vragen gebruikt u het contactformulier voor zorgaanbieders.