Het doel van de Arbowet of Arbeidsomstandighedenwet is om ongevallen en ziekte op het werk te voorkomen. Een werkgever moet zorgen voor goede, passende werkomstandigheden. Die zijn nodig voor werknemers om gezond en veilig te kunnen werken. Zonder lichamelijke of geestelijke problemen.
Wat moet een werkgever doen?

In de Arbo- of Arbeidsomstandighedenwet staan verplichtingen voor de werkgever en voor de werknemer. Zo moet de werkgever:

  • een arbeidsomstandighedenbeleid ontwikkelen en uitvoeren. Onderdelen daarvan zijn onder andere een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opstellen, een preventiemedewerker benoemen en een Arbodienst of bedrijfsarts aanstellen. Een goed arbobeleid beperkt gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert ziekteverzuim en bevordert re-integratie na ziekte;
  • in een basiscontract arbodienstverlening vastleggen hoe de werkgever zich laat bijstaan bij verzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundig onderzoek, aanstellingskeuringen, toetsen van en adviseren over de RI&E en het open arbeidsomstandighedenspreekuur;
  • zijn werknemers voorlichten;
  • ervoor zorgen dat iedere medewerker een bedrijfsarts kan bezoeken. Ook als er geen sprake is van ziekte of verzuim;
  • medewerkers toestaan een second opinion te vragen van een andere bedrijfsarts.

Wat zijn de verplichtingen van een werknemer?

Ook werknemers moeten zich aan een aantal regels houden. Zoals:

  • arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op een goede manier gebruiken;
  • meewerken aan de voor werknemers georganiseerde instructie;
  • de werkgever inlichten over gevaren voor de veiligheid en gezondheid in het bedrijf;
  • de werkgever en andere deskundige personen helpen waar nodig bij de uitvoering van hun verplichtingen.
De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de wettelijke regels van de Arbowet. Een volledige lijst van de verplichtingen voor werkgevers en werknemers vind je op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Nog wat termen:
Arbo- of Arbeidsomstandighedenbesluit
Het Arbobesluit is een verdere uitwerking van de Arbowet. Hierin staan de regels waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden. Ook staan er regels in die voor bepaalde bedrijfssectoren of groepen werknemers gelden. 
Arboregeling

De Arboregeling is weer een verdere uitwerking van het Arbobesluit.

Arbocatalogus
In een arbocatalogus beschrijven werkgevers- en werknemersorganisaties hoe zij voldoen aan de doelvoorschriften van de Arbowet. Een doelvoorschrift is een norm in de wet waaraan bedrijven zich moeten houden. Bijvoorbeeld het maximale geluidsniveau. Een arbocatalogus kan op branche- of bedrijfsniveau gemaakt worden. 
Wat kun je regelen als werkgever?

Het is belangrijk om je medewerker te beschermen tegen onveilige en ongezonde werkomstandigheden. Het doel: verzuim voorkomen. Valt een medewerker toch uit? Dan krijg je te maken met de Wet verbetering poortwachter. In die wet staat dat werkgever en werknemer zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts moeten inspannen om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Bij a.s.r. kun je je verzuimverzekering uitbreiden met arbodienstverlening en re-integratiebegeleiding. Deze uitbreiding helpt je om te voldoen aan de regels van de Arbowet.

Wij helpen je graag